2.64 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 60m2

531 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 96m2

1.8 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 279m2

855 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 90m2

531 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 90m2

490 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 80m2

856 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

854 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

830 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 75m2

830 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

803 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 75m2

468 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 71m2

906 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 75m2

800 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

818 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

766 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

719 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 82m2

730 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 81m2

720 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

431 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 78m2

1023 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 82m2

449 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 90m2

1631 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 118m2

627 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 80m2

648 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 185m2

1.438 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 70m2

616 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 162m2

375 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 77m2

642 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 183m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 185m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 185m2

372 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 77m2

750 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

1.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 28m2

750 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

755 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

380 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 71m2

550 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 117m2

386 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 87m2

382 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

DT: 87m2

800 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 98m2

600 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 100m2

800 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 98m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

805 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 98m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

350 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

350 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

805 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 98m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

805 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 98m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

2.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 230m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

740 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 95m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.6 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 161m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 135m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 140m2

999 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

DT: 34m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 135m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 230m2

29 Triệu VNĐ

Căn hộ

Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

DT: 31m2

9.9 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 140m2

9.9 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 140m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

DT: 46m2

800 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 95m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

DT: 48m2

1.111 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 135m2

1.111 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 135m2

580 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 155m2

750 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 90m2

850 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

DT: 42m2

750 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 90m2

750 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 90m2

750 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 90m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1110 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 135m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

900 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

960 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

960 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 120m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 110m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

2820 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 140m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 110m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

20000000 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 143m2

20000000 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 143m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

853 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 71m2

852 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 71m2

868 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 71m2

788 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 69m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

780 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 65m2

2.9 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 143m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

799 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

788 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

788 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.1 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

880 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 90m2

880 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 90m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 90m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 90m2

788 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 68m2

788 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 68m2

788 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 68m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

880 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 105m2

880 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 105m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 75m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

789 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 80m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 120m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 120m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 120m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 120m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.3 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

1 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

0 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

DT: 100m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

700 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

700 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

700 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 157m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

666 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 160m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 140m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 140m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

1.2 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2